Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT 

  

WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN? 

Deze voorwaarden bevatten de regels voor het gebruik van de website van Hawk Commerce B.V.

  

WIE ZIJN WIJ EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN? 

Deze website wordt geëxploiteerd door Hawk Commerce B.V. (“Hawk Commerce”). Hawk Commerce B.V. is in Nederland ingeschreven onder ondernemingsnummer 34371716. 

Hawk Commerce heeft haar statutaire vestiging te Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV Amsterdam, en u kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer 020-2299171. Ons btw-nummer is 897 3979 32.  

Als u contact op wilt nemen met Hawk Commerce, stuur dan een e-mail via de pagina “Contact met ons opnemen” van deze website. 

  

DOOR DE WEBSITE VAN HAWK COMMERCE TE GEBRUIKEN, AANVAARDT U DEZE VOORWAARDEN 

Door gebruik te maken van de website van Hawk Commerce bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en zult naleven. 

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken. 

Hawk Commerce raadt u aan om een exemplaar van deze voorwaarden uit te printen voor toekomstig gebruik. 

  

ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN 

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de onderstaande aanvullende voorwaarden, die tevens van toepassing zijn op uw gebruik van deze website: 

·       Privacyverklaring: die de voorwaarden bevat op grond waarvan Hawk Commerce persoonsgegevens verwerkt die Hawk Commerce van u verzamelt, of die u aan Hawk Commerce verstrekt. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met die verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. 

·       Cookiebeleid: dat informatie bevat over de cookies op deze website. 

  

HAWK COMMERCE KAN WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN AANBRENGEN 

Hawk Commerce kan deze voorwaarden van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, aanpassen in verband met wijzigingen in onze producten en diensten, de behoeften van onze gebruikers en onze zakelijke prioriteiten. Neem deze voorwaarden elke keer dat u deze website wenst te gebruiken door om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. Wij zullen trachten om u behoorlijke kennisgeving te doen van grote wijzigingen. 

  

HAWK COMMERCE KAN WIJZIGINGEN IN DE WEBSITE AANBRENGEN 

Hawk Commerce kan deze website van tijd tot tijd, zonder voorafgaande kennisgeving of toestemming, bijwerken en wijzigen in verband met wijzigingen in onze producten en diensten, de behoeften van gebruikers en onze onderneming. 

  

HAWK COMMERCE KAN DE WEBSITE OPSCHORTEN OF INTREKKEN 

De website van Hawk Commerce wordt gratis ter beschikking gesteld. 

Hawk Commerce verstrekt geen garantie dat deze website of de content daarvan altijd beschikbaar is of zonder onderbreking beschikbaar is. Hawk Commerce kan de beschikbaarheid van de gehele website of een deel daarvan vanwege zakelijke en operationele redenen opschorten, intrekken of beperken. Hawk Commerce zal trachten om u behoorlijke kennisgeving te doen van een eventuele opschorting of intrekking. 

Verder dient u er zelf voor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding deze website bezoeken op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden die van toepassing zijn, en dat zij deze naleven. 

  

U DIENT UW ACCOUNTGEGEVENS VEILIG TE BEWAREN 

Indien u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andersoortige informatie kiest of ontvangt in het kader van de beveiligingsprocedures van Hawk Commerce, dient u die informatie als vertrouwelijk te behandelen. U dient deze niet aan derden bekend te maken. 

Hawk Commerce heeft te allen tijde het recht een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord te blokkeren, indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat u een of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet nageleefd hebt. 

Indien u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, dient u ons hierover onmiddellijk op de hoogte te stellen door gebruik te maken van de pagina “Contact met ons opnemen” van deze website. 

  

HOE U GEBRUIK KUNT MAKEN VAN MATERIALEN VAN HAWK COMMERCE OP DE WEBSITE 

Hawk Commerce is de houder of licentienemer van alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot deze website en het daarop gepubliceerde materiaal. Wetgeving en verdragen op het gebied van auteursrecht wereldwijd beschermen die werken. Alle desbetreffende rechten worden voorbehouden. 

U mag voor eigen gebruik één exemplaar afdrukken en fragmenten downloaden van de gewenste pagina(’s) van de website van Hawk Commerce, en u mag het op deze website geplaatste materiaal onder de aandacht brengen van anderen binnen uw organisatie. 

Het is u niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen in de papieren of digitale exemplaren van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload en u mag illustraties, foto’s, beeld- of geluidsfragmenten of afbeeldingen niet afzonderlijk van de eventuele bijbehorende tekst gebruiken. 

De status van Hawk Commerce (en die van eventueel met name genoemde coauteurs) als auteur van content op deze website dient te allen tijde erkend te worden. 

U dient geen gebruik te maken van enig onderdeel van de content op de website van Hawk Commerce voor commerciële doeleinden, zonder daartoe een licentie te verkrijgen van Hawk Commerce of de licentiegevers van Hawk Commerce. 

Indien u in strijd met deze gebruiksvoorwaarden enig onderdeel van de website van Hawk Commerce afdrukt, kopieert of downloadt, eindigt uw recht om gebruik te maken van deze website onmiddellijk en dient u, naar keuze van ons, alle exemplaren van de materialen die u gemaakt hebt te retourneren of te vernietigen. 

  

GA NIET AF OP DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE 

De content van deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie. Deze is niet bedoeld als advies waarop u dient te vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt of daarvan afziet op basis van de content van deze website. 

Hoewel Hawk Commerce redelijke inspanningen betracht om de informatie op deze website bij te werken, geeft Hawk Commerce geen verklaringen of garanties, expliciet of impliciet, dat de content van deze website juist, volledig of actueel is. 

  

HAWK COMMERCE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAAR ONZE WEBSITE NAAR DOORLINKT 

Voor zover de website van Hawk Commerce links bevat naar andere websites en bronnen van derden, worden die links uitsluitend voor uw informatie verstrekt. Dergelijke links dienen niet opgevat te worden als een goedkeuring van Hawk Commerce van die websites waarnaar doorgelinkt wordt of de informatie die u daarvan kunt verkrijgen. 

Hawk Commerce heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of bronnen. 

  

VERANTWOORDELIJKHEID VAN HAWK COMMERCE VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE 

Of u nu een consument of zakelijke gebruiker bent: 

·       Hawk Commerce sluit onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperkt deze op geen enkele manier indien dit onwettig zou zijn. Hieronder wordt begrepen aansprakelijkheid voor overlijden of letselschade veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers, en aansprakelijkheid voor fraude of simulatie. 

Indien u een zakelijke gebruiker bent: 

·       sluit Hawk Commerce alle stilzwijgende voorwaarden, garanties, verklaringen of andere bepalingen uit die van toepassing kunnen zijn op onze website of de content daarvan. 

·       is Hawk Commerce, behoudens voor zover dit niet rechtens kan worden uitgesloten, niet jegens u aansprakelijk voor verlies of schade, hetzij op basis van een contract, onrechtmatige daad (waaronder begrepen nalatigheid), schending van de wettelijke plicht of anderszins, zelfs indien deze voorzienbaar is, voortvloeit uit of verband houdt met: 

·       het gebruik of niet kunnen gebruiken van deze website; of 

·       het gebruik van of het vertrouwen op de op deze website getoonde content. 

Wij zijn met name niet aansprakelijk voor: 

·       winstderving, omzetderving, bedrijfsverlies, of inkomstenderving; 

·       bedrijfsstagnatie; 

·       verlies van verwachte besparingen; 

·       verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of 

·       overige indirecte schade of gevolgschade. 

Indien u een consument bent: 

·       Houd er rekening mee dat we deze website alleen voor thuisgebruik en privégebruik ter beschikking stellen. U gaat ermee akkoord om deze website niet voor commerciële of zakelijke doeleinden te gebruiken, en Hawk Commerce is niet aansprakelijk jegens u voor winstderving, bedrijfsverlies, bedrijfsstagnatie of verlies van zakelijke kansen. 

·       Indien gebrekkige digitale content die Hawk Commerce geleverd heeft een apparaat of digitale content van u beschadigt en dit wordt veroorzaakt doordat wij geen redelijke zorgvuldigheid en vaardigheden betracht hebben, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen. 

  

HAWK COMMERCE IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN, EN U DIENT DEZE NIET TE VERSPREIDEN 

Hawk Commerce garandeert niet dat deze website veilig is of vrij van bugs en virussen. 

Het is uw verantwoordelijkheid om uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform te configureren voor toegang tot deze website. U dient gebruik te maken van uw eigen virusbeschermingssoftware. 

Het is u niet toegestaan deze website te misbruiken door willens en wetens virussen, Trojaanse paarden, worms, logic bombs of andere kwaadaardige of technisch schadelijke materialen te verspreiden. U dient zich te onthouden van pogingen tot onbevoegde toegang tot deze website, de server waarop deze website opgeslagen is of enige met deze website verbonden server, computer of database. U dient zich te onthouden van aanvallen op deze website door middel van een zogenoemde “denial-of-service attack” of “distributed denial-of-service attack”. Indien u deze bepaling overtreedt, pleegt u een strafbaar feit op grond van de Britse Computer Misuse Act 1990. Hawk Commerce meldt een dergelijke overtreding aan de desbetreffende wetshandhavingsinstanties, en Hawk Commerce verleent medewerking aan die instanties door uw identiteit aan hen bekend te maken. In geval van een dergelijke overtreding eindigt uw recht om gebruik te maken van de website van Hawk Commerce onmiddellijk.  

  

REGELS OVER HET DOORLINKEN NAAR ONZE WEBSITE 

U kunt doorlinken naar de homepage van Hawk Commerce, mits u dat doet op een manier die eerlijk en wettig is, en geen schade toebrengt aan onze reputatie of daar misbruik van maakt. 

U dient geen link te creëren op een zodanige manier dat dit een vorm van samenwerking, goedkeuring of onderschrijving zijdens ons suggereert wanneer hier geen sprake van is. 

U dient geen link naar de website van Hawk Commerce te creëren vanaf een website die niet van u is. 

Deze website mag niet in een kader op enige andere website vermeld worden, en u mag geen link creëren naar enig ander onderdeel van deze website dan de homepage. 

Hawk Commerce behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving de toestemming voor het aanbrengen van links in te trekken. 

Als u een link wilt plaatsen naar of gebruik wilt maken van andere content op onze website dan hierboven beschreven, neem dan contact met ons op via de pagina “Contact met ons opnemen” van deze website. 

  

WELKE WETTEN VAN WELK LAND ZIJN VAN TOEPASSING OP EVENTUELE GESCHILLEN? 

Op deze gebruiksvoorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming daarvan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) is Nederlands recht van toepassing. Wij gaan beiden akkoord met de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandse rechter. 

 

DE HANDELSMERKEN VAN HAWK COMMERCE ZIJN GEREGISTREERD 

BLACKHAWK NETWORK®, BEAUTY & PARFUM CADEAU VAN COSMETICA TOT WELLNESS®, BIOSCOOPCADEAU®, BY MOMENTO®, CINEMA CADEAU®, DE NATIONALE CADEAUBON®,  DE NATIONALE CADEAUKAART SINDS®,  DE NATIONALE KADOBON®, DE NEDERLANDSE SAUNA CADEAUBON HET MEEST ONTSPANNEN®, ENTERTAINMENT CADEAU®, KINDPAS®,LEERGELD KINDPAS® , LEERGELD SCHOOL SPULLEN PAS® , MOMENTO® , MOMENTO GIFT BOX® , NEDERLANDSE SAUNA CADEAUBON® , PARTICIPAS®, RESTAURANT CADEAU® , RESTAURANTGESCHENK® , SCHOOLSPULLENPAS® en WINTER KLEDING PAS®  zijn handelsmerken van Blackhawk Network Holdings Inc of haar dochterondernemingen. Het is u niet toegestaan om deze te gebruiken zonder de goedkeuring van Hawk Commerce, tenzij ze onderdeel uitmaken van materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan op grond van deze voorwaarden.